Waarom is 31 mei een bijzondere dag voor
de Vrouwe van alle Volkeren?

De Vrouwe spreekt vaker over de dag van 31 mei, de dag waarop het door haar gevraagde dogma zal worden afgekondigd.
Ongetwijfeld sloot zij hierbij aan bij het liturgisch feest dat ten tijde van de booschappen op die dag gevierd werd, het feest van Maria “Koningin van Hemel en Aarde”. Sinds de hervorming van de liturgie, ingezet na het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, wordt op 31 mei overigens het feest van het “Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabet” gevierd.*

De Vrouwe voorzegt veel tegenstand en tweedracht over dit nieuwe dogma maar de afkondiging ervan is reeds voorbestemd. Zij geeft een speciale boodschap voor de paus met betrekking tot haar nieuwe titel, haar gebed en het dogma. Op 31 mei 1954 laat de Vrouwe zien dat 31 mei haar kroningsdag zal zijn en mag de zieneres reeds de toekomstige afkondiging van het nieuwe dogma in een visioen aanschouwen. Wanneer dit dogma eenmaal is afgekondigd, zal de Vrouwe van alle Volkeren de wereld de ware vrede schenken.

 Uit de 50ste boodschap van de Vrouwe van alle Volkeren van 31 mei 1954:

Daar ben ik weer. De Medeverlosseres, Middelares en Voor­spreek­ster staat nu voor u. Deze dag (31 mei) heb ik uitge­zocht, op de­ze dag zal de Vrouwe haar bekroning krijgen. Theologen en apos­telen van de Heer Jezus Chris­tus, luistert goed. De uitleg van het dogma heb ik u gegeven. Werkt en vraagt om dit dogma. Gij zult de Heilige Vader smeken om dit dogma. De Heer Jezus Chris­tus heeft grote dingen gedaan en zal nog meer geven aan u al­len in deze tijd, in deze twintigste eeuw. Op deze datum zal de Medeverlosseres, Middelares en Voor­spreek­ster als de Vrouwe van alle Volkeren haar officiële titel krij­gen.”

Nu is het alsof ik met de Vrouwe ineens boven de koepel van een grote kerk sta. Terwijl we naar bin­nen gaan, hoor ik de Vrouwe zeggen:

“Ik neem je mee hier naar toe. Vertel wat ik je laat zien en horen.”

We zijn nu in een heel grote kerk, in de St. Pieter. Ik zie daar allemaal kardinalen en bisschoppen bijeen. Dan komt de paus binnen. Hij wordt gedragen op een soort stoel, maar later loopt hij. Mensen juichen, het koor zet in. Nu spreekt de Heilige Vader iets uit in een taal die ik niet versta, ter­wijl hij de twee vingers opsteekt.

Dan ineens staat de Vrouwe weer op de aardbol. Zij glimlacht en zegt:

“Zo, kind, heb ik je laten zien wat de Heer Je­zus Christus zijn wil is. Deze dag zal de bekroning worden van zijn Moeder, de Vrouwe van alle Volke­ren, die eens Maria was.” …

Dan kijkt de Vrouwe voor zich heen als in de verte en zegt heel duidelijk en langzaam:

“Mijn voorzegging ‘Van nu af zul­len alle volkeren mij zalig prijzen’ gaat, als het dogma is uit­gespro­ken, nog meer in ver­vul­ling dan ooit.”

Op deze dag zullen alle volkeren mij zalig prijzen. Ik ben gekomen op deze datum opdat zij…”

– en de Vrouwe wijst om zich heen –

“zullen getuigen dat werkelijk en waarachtig de Vrouwe van alle Volkeren dit heeft gezegd.”

Uit de 51ste boodschap van de Vrouwe van alle Volkeren van  31 mei 1955:

Versta goed waarom ik komen mag op deze grote dag. Deze grote dag heeft de Heer Jezus Christus uitgezocht voor de Vrouwe van alle Volkeren. Zij mag haar volkeren in eenheid brengen. Zij mag haar volkeren in één grote Gemeen­schap brengen. Alle volkeren in één Ge­meenschap, daarvoor heeft deze wereld, deze tijd, die ik herhaaldelijk heb aangekondigd, te zorgen.

Begrijpt deze woorden goed als ik zeg: gij zult zorgen dat elk jaar om deze troon, bij deze beeltenis, de volkeren verzameld worden.”

 * In zijn encycliek Ad Coeli Reginam van 11 oktober 1954, gaf paus Pius XII aan Maria officieel de titel ‘Koningin van Hemel en Aarde’. De liturgische viering van deze titel werd bepaald op 31 mei, de dag waarop eerder in verschillende kerkprovincies het feest van Maria Middelares aller Genaden werd gevierd. Het feest van Maria Koningin werd bij decreet van 21 maart 1969 verplaatst naar 22 augustus. Tegelijkertijd werd het feest van Maria Visitatie verplaatst van 2 juli naar 31 mei.