Mgr. Arguelles over zijn gesprek met Joseph Kardinaal Ratzinger

Voordracht door Mgr. Ramon C. Arguelles, aartsbisschop van Lipa op de Filippijnen, tijdens de gebedsdag op 12 juni 2011, Pinksteren, Amsterdam

 Mijn gesprek in 2001 met Kardinaal Ratzinger
over de Vrouwe van alle Volkeren

Van januari 1994 tot september 1995 was ik hulpbisschop van kardinaal Sin, aartsbisschop van Manilla. Vanaf 30 september 1995 was ik legerbisschop, tot ik in mei 2004 aartsbisschop van Lipa werd. Daardoor ontmoette ik ook mijn collega-legerbisschop Mgr. Punt en leerde ik de Vrouwe van alle Volkeren kennen. In de tijd dat ik legerbisschop van de Filippijnen was, was ik ook binnen de katholieke bisschoppenconferentie van de Filippijnen voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor migranten. In deze hoedanigheid werd ik vaak uitgenodigd om Filippijnse gemeenschappen over de hele wereld te bezoeken, waaronder ook de Filippijnse gemeenschap in Nederland. Elke keer als ik Amsterdam bezocht, ging ik bidden in het heiligdom van de Vrouwe van alle Volkeren. Ik besefte dat Maria onder deze titel goed past bij de Filippino’s, die zich trots Pueblo amante de Maria noemen: een volk dat van Maria houdt. De Filippino’s zien zich als de brengers van het katholieke geloof naar geheel Azië en, inmiddels verspreid over bijna alle landen van de wereld, zijn ze vaak stille getuigen van het Goede Nieuws. Als ik spreek over Maria in en buiten de Filippijnen gebruik ik vaak de titel Vrouwe van alle Volkeren of Middelares van alle Genaden, de mariale titel die in het aartsbisdom Lipa het meest geliefd is.

Als vertegenwoordiger van de bisschoppenconferentie ten dienste van de Filippijnse gemeenschap in het buitenland, ontving ik destijds een verzoek om van augustus tot september 2001 een aantal Filippijnse gemeenschappen in de VS te bezoeken. In de tweede helft van september zou ik in de omgeving van New York zijn en ik was van plan ook de Twin Towers te bezoeken. Na de ramp van 11 september bedacht ik met enige huiver dat mijn nieuwsgierigheid me het leven had kunnen kosten.

Maar ik zegde mijn afspraken in de VS af toen de nuntius me liet weten dat paus Johannes Paulus II wilde dat ik als een van zijn speciale gedelegeerden in oktober en november de tiende bisschoppenconferentie zou bijwonen. Want als legerbisschop kon ik niet vier maanden achtereen wegblijven. Ik was God dankbaar dat door deze onverwachte en onverdiende uitnodiging de zalige paus Johannes Paulus II me er wellicht voor heeft behoed dat ook ik slachtoffer zou worden van de tragedie van de Twin Towers.
Behalve dit persoonlijke aspect zat er voor mij ook nog een ander aspect aan dit noodlottige gebeuren, iets wat met de Vrouwe van alle Volkeren te maken had. En dat is wat ik eigenlijk met u wil delen.

Op 12 september 2001 kwam er namelijk een memorandum van het bureau van kardinaal Sin, (die op 21 juni 2005 is gestorven). Het document was opmerkelijk genoeg gedateerd 8 september 2001 en bevatte bedenkingen met betrekking tot de Mariaverschijningen in Amsterdam en waarschuwingen ten aanzien van de devotie. Ik was hevig verontrust door dit document, zodat ik op 21 september 2001, de dag dat ik naar de bisschoppensynode zou vertrekken, de kardinaal een brief schreef met onder andere het volgende:

[1] dat het document van 8 september, het feest van de geboorte van de Heilige Maagd, werd gepubliceerd op 12 september, de dag van de tragedie in de VS (wij in de Filippijnen lopen twaalf uur voor op de VS);

[2] dat ik van 1998 tot 2000 had deelgenomen aan de gebedsdagen in Amsterdam rond de Vrouwe van alle Volkeren, met verschillende andere bisschoppen en zelfs kardinalen, en met tal van internationale pelgrims;

[3] dat ik ervan overtuigd ben dat deze mariale beweging zeer goed past in deze tijd en ik medeverantwoordelijk ben voor de verspreiding van de devotie onder de Filippino’s in binnen- en buitenland;

[4] en dat ik zou informeren naar de stand van zaken rond de kwestie van de Vrouwe van alle Volkeren.

Ik wist niet dat op 1 oktober 2001, terwijl ik nog in Rome was, kardinaal Sin een volgende rondzendbrief had laten uitgaan, ter wijziging van het memorandum van 8 september. Tijdens de onderbreking van de synode overlegde ik met de latere paus Benedictus XVI, die eens kardinaal Joseph Ratzinger was, over de Vrouwe van alle Volkeren, waarbij ik kardinaal Sins document van 8 september niet onvermeld liet. In mijn brief van 9 november, heb ik aan kardinaal Sin verslag gedaan van mijn gesprek met kardinaal Ratzinger:

‘In ons gesprek liet kardinaal Ratzinger mij weten dat de Kerk tot nu toe inderdaad nog niets bovennatuurlijks heeft erkend in de zogenoemde openbaringen van Amsterdam, die naar verluidt in 1948 begonnen (een foute datum door mij gegeven). Maar het Vaticaan is het eens met de uitspraken van wijlen bisschop Bomers en de huidige bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Punt. Kardinaal Ratzinger beschouwt de titel Vrouwe van alle Volkeren als een zeer waardige en zinvolle titel voor de Heilige Maagd. Zij brengt inderdaad alle volkeren samen bij haar Zoon. Ook het gebed is het waard te worden gepropageerd en door de gelovigen te worden gebeden. Tot slot is de beeltenis prachtig en bevat deze niets waartegen bezwaar zou kunnen worden gemaakt. Maria vereren onder bovenstaande titel, voor bovengenoemde beeltenis, en het bidden van bovengenoemd gebed is op geen enkele wijze in strijd met de geloofs- of zedenleer van de Katholieke Kerk.’

Ik ben blij dat ik hier voor u allen verslag kan doen van dit gesprek dat ik in 2001 had met paus Benedictus XVI, toen hij nog kardinaal Joseph Ratzinger was. Om het belangrijkste uit dit onvergetelijke gesprek met de huidige paus uit 2001 nog eens te benadrukken en te herhalen tegen de achtergrond van dat wrede gebeuren dat de hele wereld schokte, dit is wat de huidige paus mij persoonlijk vertelde:

  1. De titel ‘Vrouwe van alle Volkeren’ is een zeer waardige en zinvolle naam voor de Heilige Maagd.
  2.  Het gebed is het waard te worden gepropageerd, verspreid en gebeden door de gelovigen.
  3.  Ten slotte, de beeltenis is erg mooi en bevat niets waartegen bezwaar zou kunnen worden gemaakt.
  4. DAAROM: Verering van Maria onder bovenstaande titel, voor bovengenoemde beeltenis, en het bidden van bovengenoemd gebed is op geen enkele wijze in strijd met de geloofs- of zedenleer van de Katholieke Kerk.

De brief van bisschop Punt uit 2002 waarin de bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen en boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren wordt erkend, is voor ons in de Filippijnen een zeer welkom document. Meer dan ooit heeft de wereld geloof in de moederlijke zorg van Maria nodig. Uit alle plaatsen koos de Heilige Maagd Amsterdam uit om aan alle volkeren te vertellen over de liefde van God, de hoop die haar Zoon brengt.

Over precies drie maanden is het tien jaar geleden dat de tragedie in New York plaatsvond. Deze prachtige gebedsbijeenkomst op Pinksteren rond de Vrouwe van alle Volkeren is een zeer veelzeggende gebeurtenis, een buitengewoon moment. Het Pinkstergebeuren moet werkelijkheid worden in onze tijd. Mensen van alle rassen, achtergronden en culturen in gebed verenigd met Maria terwijl de Heilige Geest komt. De wereld is 11 september niet vergeten. De situatie is sindsdien niet verbeterd. Komt dat doordat er niet genoeg mensen zijn die acht slaan op de smeekbeden van de Moeder? Helaas, nog meer mensen negeren haar Zoon en slaan geen acht op alles wat God voor de mensheid doet. Het is nooit vergeefs, het is zelfs een heel bijzonder teken, dat veel andere mensen zich gedreven voelen om te bidden:

 Heer Jezus Christus,

Zoon van de Vader,

zend nu Uw Geest over de aarde.

Laat de Heilige Geest wonen

in de harten van alle volkeren,

opdat zij bewaard mogen blijven

voor verwording, rampen en oorlog.

Moge de Vrouwe van alle Volkeren,

de Heilige Maagd Maria,

onze Voorspreekster zijn.

AMEN.