HET BELANGRIJKSTE IN HET KORT

 

DE BOODSCHAPPEN VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

Op 25 maart 1945, op het feest van Maria Boodschap en precies 600 jaar na het Mirakel van Amsterdam verschijnt Maria aan een vrouw in Amsterdam, Ida Peerdeman (†1996). Dit was de eerste van 56 verschijningen die tussen 1945 en 1959 plaatsvonden. De bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen van de „Vrouwe van alle Volkeren“ werd op 31 mei 2002 bevestigd door Mgr. Dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem.

Als de Vrouwe, „Moeder van alle Volkeren“ heeft Maria een groot aantal boodschappen gegeven die bestemd zijn voor de hele wereld. De Vrouwe is gekomen om de wereld tot eenheid en vrede te brengen en te behoeden voor een grote wereldcatastrofe. Zij toont de mensen de weg die zij moeten gaan, de weg van Liefde, Waarheid en Rechtvaardigheid, de weg van het Kruis; alleen dit zal de ware vrede op aarde brengen. Zo zegt zij: „Het eerste en voornaamste gebod is liefde. Wie liefde bezit, zal zijn Heer en Schepper vereren in zijn schepping. Wie liefde bezit, zal niets oneerbaars doen tegenover de naasten. Dat is hetgeen in deze wereld ontbreekt: Godsliefde, Naastenliefde.“ (2.7.1951) Geleidelijk ontvouwt de Vrouwe het goddelijk plan waardoor zij de wereld wil redden en geeft zij haar gebed en beeltenis.

 

HAAR BEELTENIS

De VrouweDe Heer heeft de mensheid aan zijn Moeder toevertrouwd. Staande onder het Kruis heeft zij samen met Hem geleden ter wille van de verlossing van de mensheid en zo werd zij Medeverlosseres. Zij die eens Maria was, staat daarom nu als de Vrouwe van alle Volkeren en onze Voorspreekster op de wereldbol, doorstraald van het Licht, vóór het Kruis van haar Zoon. Uit haar handen stromen drie stralen van licht, de stralen van Genade, Verlossing en Vrede die zij ons als Middelares mag schenken.

De schapen stellen de volkeren der wereld voor die niet eerder rust zullen vinden dan wanneer zij opkijken naar het Kruis, het centrum van de wereld. „Ik geef de belofte dat ik allen die voor de beeltenis zullen bidden en vragen aan Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, de genade zal geven naar ziel of lichaam, naar gelang de Zoon wil.“ (31.5.1951)

 

HAAR GEBED VOOR VREDE

De Vrouwe van alle Volkeren heeft haar gebed gegeven om de komst van de Heilige Geest af te smeken en zo de wereld te bewaren voor verwording, rampen en oorlog. Zij vraagt allen om dit korte maar machtige gebed dagelijks te bidden en belooft dat daardoor de wereld zal veranderen. Zij zegt: „Dit gebed is gegeven voor de verlossing van de wereld. Dit gebed is gegeven voor de bekering van de wereld. Bidt dit gebed bij alles wat gij doet. Gij weet niet hoe groot en hoe voornaam dit gebed is bij God. Wie of wat ge ook zijt, kom tot de Vrouwe van alle Volkeren.“ (31.12.1951)

 

DE GROTE ACTIE VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

Met grote aandrang vraagt de Vrouwe om een wereldactie. Allereerst vraagt zij ons om zelf het gebed te bidden en vervolgens om het prentje en haar boodschappen te verspreiden. „Ik heb u gezegd, voorgezegd, dat eenvoudige gebed tot de Vader en de Zoon. Zorg daarvoor dat dat verspreid wordt in de wereld onder alle volkeren. Zij hebben allen het recht daarop.“ (29.4.1951)

Iedereen kan dit op zijn eigen manier doen, bescheiden en met een liefdevolle instelling, door bijvoorbeeld zelf het prentje uit te delen of de verspreiding financieel mogelijk te maken. En de Vrouwe belooft: „Ga met een groot vuur vol ijver beginnen aan dit verlossings- en vredeswerk en gij zult het wonder aanschouwen.“ (1.4.1951)

Inmiddels zijn al tientallen miljoenen exemplaren van het prentje over de hele wereld verspreid in meer dan 80 talen. In vele kerken en kapellen hangt de afbeelding van de Vrouwe. Talloze mensen bidden dagelijks het gebed, en hebben daarbij de Genade mogen ervaren die de Vrouwe heeft beloofd.

„Deze beeltenis zal gaan van land tot land, van stad tot stad. Dat is de bedoeling van het verlossingswerk.“ (31.5.1951)

In een groot aantal landen hebben mensen een bijzondere verantwoordelijkheid op zich genomen door een ingelijste beeltenis van de Vrouwe te laten pelgrimeren. Zij zorgen ervoor dat deze van plek naar plek gaat, naar scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, naar mensen thuis, bejaardenhuizen, kapellen, overal waar de Vrouwe welkom is, voor korte of langere tijd. Daar komen dan dagelijks mensen bijeen om te bidden rond de Vrouwe en houden ze bijvoorbeeld de Noveen van de Vrouwe van alle Volkeren of bidden het gebed na elk tientje van de Rozenkrans. Wie zo’n afbeelding onder zijn hoede wil nemen, kan hierover contact opnemen met een van de actiecentra of de Kapel.

 

MOEDER VOOR ALLE MENSEN

In een begeleidende brief aan de gelovigen naar aanleiding van de kerkelijke erkenning (18 juni 2002) zegt Mgr. Punt, bisschop van Haarlem onder meer: „De devotie presenteert ons Maria in een mondiale moederlijke rol, onder een nieuwe titel die toegankelijk is voor alle volken en alle mensen, ‘wie of wat ge ook zijt‘.

Kardinaal en bisschoppen

Een kardinaal, bisschoppen, priesters en gelovigen tijdens de toewijding aan Maria op de 5de Internationale Gebedsdag van de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam, Pinksteren 2003.

Het toont ons Maria als moeder, niet alleen voor katholieken of christenen, maar van de gehele mensheid.“ De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren zijn een hemels geschenk aan de mensheid, waarin wij de stem, het woord, van de Moeder van de Heer mogen horen. Aan haar heeft de Heer de mensheid toevertrouwd. Als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster staat zij voor het Kruis van haar Zoon en zij belooft dat de ware vrede over de aarde zal komen als de Kerk deze drie titels erkent in een laatste mariaal dogma. De Vrouwe komt om ons de weg naar het Kruis, naar het Licht te wijzen, naar een nieuwe wereld van Liefde, Waarheid en Gerechtigheid. Daartoe heeft zij haar gebed gegeven voor de komst van de Heilige Geest over onze verduisterde wereld. In haar boodschappen voert de Vrouwe ons uiteindelijk naar de Eucharistie, „het dagelijks wonder“ , waar de Heer aanwezig is onder de gedaante van brood en wijn. In de laatste boodschap verschijnt de Heer zelf in al zijn luister en weerklinken de woorden: „Wie Mij eet en drinkt ontvangt de ware Geest en neemt zich het eeuwige leven. “ (31.5.1951)

 

 KERKELIJKE ERKENNING

De kapelDe authenticiteit en de bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren werd op 31 mei 2002 in een schrijven bevestigd door Mgr. Dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem en de eerstverantwoordelijke in deze. Daarin zegt hij onder meer: „Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is. …De devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren kan ons, naar mijn oprechte overtuiging, helpen de juiste weg in de dramatiek van onze tijd te vinden, de weg naar een nieuwe bijzondere komst van de Heilige Geest, Die alleen de grote wonden van onze tijd kan helen..“

 

Het oorspronkelijke schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren bevindt zich in de Kapel aan de Diepenbrockstraat 3 in Amsterdam, niet ver van de RAI. Dagelijks komen hier pelgrims uit de hele wereld om voor de beeltenis van de Vrouwe van alle Volkeren te bidden en de Eucharistieviering bij te wonen.

Meer informatie over de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren kunt u vinden op de website van de Familie van Maria.