ANBISinds 1 januari 2014 gelden nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daartoe behoort dat een aantal gegevens op een internetsite gepubliceerd dient te worden. Hieronder volgen de betreffende gegevens.

Wat het voor u betekent dat de Stichting de ANBI-status heeft kunt u lezen onder “giften“.

De naam van stichting luidt:

Stichting Vrouwe van alle Volkeren

Het RSIN / fiscaal nummer is:

8131.97.387

Het post- en bezoekadres luidt:

Diepenbrockstraat 3
1077 VX Amsterdam
tel. 020-6620504

De doelstelling van de Stichting
overeenkomstig de statuten d.d. 18 november 2011

Art. 3
“Het doel van de Stichting is: het bevorderen van de devotie tot Maria onder de titel “de Vrouwe van alle Volkeren”, in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en de richtlijnen van de bisschop van Haarlem-Amsterdam; dit alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting beoogt, noch maakt winst, anders dan tot vergroting van het stichtingsvermogen, ter betere bereiking van het stichtingsdoel.”

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Het werk dat de Stichting doet

De Stichting is eigenaar van en verantwoordelijk voor het woonhuis en de kapel aan Diepenbrockstraat 3, te Amsterdam. Zij faciliteert de inzet van de religieuze gemeenschap Familie van Maria aldaar, die de liturgische vieringen verzorgt, de pelgrims ontvangt en pastoraal begeleidt en de correspondentie betreffende de devotie tot Maria als de Vrouwe van alle Volkeren afhandelt.
Tevens verzorgt de Stichting diverse uitgaves betreffende de Vrouwe van alle Volkeren, en zet zij zich – met de hulp van vele vrijwilligers – in voor de verspreiding van de devotie.
Tenminste éénmaal jaarlijks wordt een nationale dag georganiseerd ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. Op die dag worden gewoonlijk diverse sprekers uit binnen- en buitenland uitgenodigd, alsmede de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, om zo de band met de Rooms-Katholieke Kerk te benadrukken.
Andere initiatieven in het buitenland worden waar mogelijk financieel gesteund. Daarbij kan gedacht worden aan acties ter verspreiding van de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren in India, de Verenigde Staten, diverse Europese landen, en aan het bouwen van kerken ter harer ere, zoals op de Filippijnen, in Sri Lanka en in Brazilië.
Tenslotte wordt de kapel gebruikt door parochianen van de parochie van Christus’ Geboorte, waarvoor o.a. wekelijks een eigen viering plaatsvindt.

De wijze waarop de Stichting geld werft

De Stichting is afhankelijk van giften en donaties. Deze worden veelal verkregen van bezoekers aan de kapel te Amsterdam, dan wel door middel van een algemene mailing met als doel fondsenwerving. Ook legaten worden gewoonlijk aanvaard. Het drukwerk kent een kleine marge, die dient om nieuwe uitgaven te kunnen bekostigen.

Het beheer van het vermogen van de Stichting

Het vermogen wordt op conservatieve wijze beheert. Het betreft vermogen opgebouwd uit giften van vele gelovige mensen, waar op verantwoorde wijze mee omgegaan dient te worden. Het vermogen bestaat uit het woonhuis en de kapel en liquide middelen.

De besteding van het vermogen van de Stichting

Het verworven vermogen wordt uitsluitend benut voor de zaken genoemd onder “Het werk dat

De bestuursleden van de Stichting:

J. Bouwens
B.C. van der Storm
B. Horstmanshof
S. van Weede

De functies binnen het bestuur:

Het bestuur kent overeenkomstig de statuten de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en gewoon lid.

Het beloningsbeleid

Bestuursleden en medewerkers van de Stichting verrichten hun werkzaamheden Pro Deo, zij ontvangen hiervoor derhalve geen beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten in het lopende kalenderjaar behelsen:

– De jaarlijkse gebedsdag eind mei of op Eerste Pinksterdag.- De continuering van de diverse uitgaves.
– Zorg voor de kapel aan Diepenbrockstraat 3, zodat de gewone vieringen doorgang konden vinden. Dit in nauwe samenwerking met de paters en zusters van de Familie van Maria, officieel “Pro Deo et fratribus – Familie van Maria (PDF-FM)”, en het “Werk van Jezus de Hogepriester” – (Opus J.S.S.)”.
– Onderhoud aan woonhuis en de kapel.
– Het regelmatig ter beschikking stellen van de kapel aan de parochie Christus’ Geboorte.
– De ontvangst van de gewone bezoekers en vele pelgrimsgroepen uit binnen- en buitenland in de kapel.
– Financiële ondersteuning van onder andere de “Messolans” die zich in India inzetten voor de verbreiding van de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren, de verspreiding vanuit de Verenigde staten, en de verspreiding in landen wanneer een beroep wordt gedaan op de Stichting.

Financiële verantwoording

De balans en de staat van baten en lasten vindt u hier (PDF).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie