DE TITEL DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

 

“ZIJ ZAL ONDER DEZE TITEL DE WERELD REDDEN.” (20 MAART 1953)

In de Boodschappen van Amsterdam verschijnt Maria onder de nieuwe titel ‘DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN’. In 1996 deden Mgr. H.J.A. Bomers, bisschop van Haarlem en zijn hulpbisschop en opvolger Mgr. J.M. Punt een Verklaring, uitgaan, waarin zij de openlijke verering van Maria onder deze titel toestonden.

Al in de eerste boodschap kondigt Maria aan: “Zij zullen mij ‘de Vrouwe’ noemen, ‘Moeder’.” (25-3-1945), maar dit was nog niet de volledige titel.

Pas toen paus Pius XII op 1 november 1950 plechtig het dogma van Maria Tenhemelopneming had afgekondigd, kwam Maria meteen in de eerstvolgende boodschap met haar nieuwe titel: “Kind, ik sta op deze wereldbol omdat ik de Vrouwe van alle Volkeren genoemd wil worden.” (16-11-1950)

Wie de boodschappen aandachtig leest, zal het opvallen dat de nieuwe titel eigenlijk Maria omvat in haar hoedanigheid van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Om ons dat te laten zien gebruikt Maria haar titel, haar nieuwe naam DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN vaak in direct verband daarmee. “De Vrouwe van alle Volkeren staat midden op de wereld voor het kruis. Zij komt onder deze naam als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, in deze tijd.” (31-12-1951) “Mijn voeten heb ik vast op de aardbol gezet omdat de Vader en de Zoon mij in deze periode in deze wereld wil brengen als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.” (31-5-1951) In dezelfde boodschap zegt zij even verderop: “De Vader en de Zoon willen Maria, de Vrouwe van alle Volkeren als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster zenden in deze tijd.”

 

EEN BIJBELSE TITEL

Reeds op de eerste bladzijden van de H. Schrift, in het boek Genesis, wordt Maria aangeduid als de Vrouw die in vereniging met haar Zoon de kop van de slang zal vermorzelen. Tegen satan, die Eva en Adam tot trots en ongehoorzaamheid had verleid, zei God: “Vijandschap sticht ik tussen u en de Vrouw, tussen uw kroost en het hare.” (Gen. 3,15)

•  Op de bruiloft in Kana spreekt Jezus zijn moeder voor het eerst met Vrouw aan om haar te herinneren aan haar roeping om de Vrouwe van alle Volkeren te worden. Als Middelares en Voorspreekster smeekt zij het wonder af.

•  Op Calvarië richt de stervende Verlosser zich met zijn laatste kracht tot zijn moeder en zegt – als persoonlijk testament – slechts vier beslissende woorden tot haar: “Vrouw, zie daar uw zoon!” Met deze goddelijke woorden wordt Maria als Medeverlosseres tot de de Vrouwe van alle Volkeren gemaakt. Dit wordt bevestigd door de boodschap van 6 april 1952: “De Vrouwe werd zij bij het kruisoffer, de Medeverlosseres en Middelares. … Bij het kruisoffer gaf de Zoon deze titel aan de hele wereld.”

•  4. De laatste vier Schriftpassages vinden we in het boek van de Openbaring, de Apocalyps. Daar verschijnt op het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis wederom de Vrouw, bekleed met de zon. Zij krijt in haar weeën en barensnood voor de wedergeboorte van de mensheid (vgl. Ap. 12,1 ev.). Dan verschijnt er een grote, vuurrode draak; deze vervolgt de Vrouw, die een zoon heeft gebaard.

De VROUW van wie in Genesis wordt beloofd dat zij in vereniging met haar zoon de kop van de slang zal vermorzelen,

de VROUW van Kana,

de VROUW van Calvarië en

de VROUW van de Apocalyps

is de VROUWE VAN ALLE VOLKEREN, omdat zij met de Verlosser voor alle volkeren heeft geleden, aan alle volkeren de genaden mag doorgeven en voor alle volkeren Voorspreekster is.

 

MOEDER VOOR ALLE MENSEN

Als een echte moeder verzekert zij haar kinderen, gelovig of ongelovig, zwart of blank, ontwikkeld of onontwikkeld: “Wie of wat ge ook zijt, ik mag voor u zijn: de Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren.” (31-5-1954) En zij belooft aan alle mensen: “Ik zal troost geven. Volkeren, uw Moeder kent het leven, uw Moeder kent het verdriet, uw Moeder kent het kruis. Alles wat gij doormaakt in dit leven is een gang zoals uw Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren, u is voorgegaan. Zij heeft deze weg u voorgemaakt.” (31-5-1955) “De Vrouwe van alle Volkeren zal komen over heel de wereld. En in die landen die mij verworpen hebben, kom ik terug als de Vrouwe van alle Volkeren, staande op de aardbol, voor het kruis; rondom de kudde van Christus. Zo wil en zal ik komen. Ik zal diegenen die mij vragen in deze vorm, als de Vrouwe van alle Volkeren, verhoren zoals de Zoon wil.” (20-9-1951)

Meer informatie over de titel “de Vrouwe van alle Volkeren” kunt u vinden op de website van de Familie van Maria.